• NEWS UPDATE
  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสนามประลองความคิดเพื่อสร้างนักคิดรุ่นใหม่ (Creative Amateur Playground : CAP)

   

              กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) กิจกรรมสนามประลองความคิดเพื่อสร้างนักคิดรุ่นใหม่ (Creative Amateur Playground : CAP) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design Entrepreneurship Acceleration House : IDEA House) วันที่ 14-16 มิถุนายน วันที่ 4-7 กรกฎาคม และ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

   

               กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้แสดงพลังทางความคิดนอกห้องเรียนและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ เรียนรู้ พัฒนาแนวคิดบนพื้นฐานของกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เปิดโอกาสในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้ในอนาคต และผลักดันให้เกิดการพัฒนาและฟื้นฟูย่านหัตถกรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มีนักศึกษาทุกกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จำนวน 96 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ เสริมสร้างแนวคิดการออกแบบ ผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และลองสร้างโมเดลการพัฒนาที่คลอบคลุมในทุกมิติ โดยผลงานของนักศึกษาที่ชนะเลิศได้แก่ กลุ่ม โฮ๊ะไอเดีย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่ม SKIP และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่ม 4AOB โดยมีคุณแก้วตา วรธรรมานนท์ ผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบมอบรางวัล  Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัว “ปีใหม่” สมาชิกใหม่ลูกยีราฟ ต้อนรับปี 2018
 • แถลงข่าว “Chiang Mai Jazz Festival 7”
 • จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว...
 • ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จ.เชียงใหม่ จัดงาน Chiang Mai Motor Sale 2017 1-10 ธ.ค.มีแคมเปญเทียบเท่างาน...
 • จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One ครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top