• NEWS UPDATE
  จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One ครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ To Be Number One และรักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเพชรเป็นปีที่ 2

               เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางและชี้แจงการดำเนินโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ และน้อมนำพระปณิธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง

               โดยการประชุมครั้งนี้ ได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อนำเงินมาสมทบทุนชมรม TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนให้มีการร่วมกิจกรรมของชมรมฯ เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเพชร จากการประกวดผลงานระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560  ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแสดงนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

               ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในการรักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเพชรเป็นปีที่ 2 โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวิดี ต่อไป • Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • Tiger Kingdom Chiang Mai คุ้มเสือ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในเทศกาลลอยกระทง
 • งานแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา “นครเชียงใหม่เกมส์”
 • การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2561 เน้นศิลปวัฒนธรรม ปลอดภัย ลดขยะ...
 • ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัด “อบรมดับเพลิงขั้นต้น...
 • โค้งสุดท้ายสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top